Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

PRACA

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZEDNICZE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY

WYBIERZ ŻŁOBEK I ZŁÓŻ CV !
Uwaga ! Aplikacje bez klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie będą rozpatrywane.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKA  PRACY W ŻŁOBKU na adres: kadry@zlobki.waw.pl , w siedzibie Zespołu Żłobków przy ulicy Belgijskiej 4 lub w wybranych przez siebie, już funkcjonujących, placówkach (Wybierz żłobek i złóż CV !)

Stanowiska związane z opieką nad dziećmi:

Starsza pielęgniarka - współpraca z psychologiem, pielęgniarką, położną i opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi, nadzór nad układaniem wspólnie z innymi pracownikami ramowego planu dnia na podstawie planu zajęć, prowadzenie dokumentacji pielęgnacyjnej dzieci uczęszczających do żłobka, udzielanie pomocy przedmedycznej, monitorowanie stanu zdrowia dzieci w żłobku, nadzór nad przygotowaniem codziennej diety zgodnie z wytycznymi i zaleceniami, czynności pielęgnacyjne.                                                             szczegóły

Młodszy opiekun, opiekun, starszy opiekun - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
 czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o  bezpieczne i higieniczne  warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku - niezbędne kwalifikacje określone w art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art.16  Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).              zakres obowiązków

Informujemy, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy opracował ścieżkę awansu zawodowego dla kadry opiekuńczej w oparciu o Kodeks pracy tzn.:
- porównywalne kwalifikacje zawodowe,
- praktykę i doświadczenie zawodowe,
- porównywalną odpowiedzialność i wysiłek.
Szczegółowo określono 7 kompetencji niezbędnych do pracy  na stanowiskach związanych z opieką nad dzieckiem:
1. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - to zdolność tworzenia więzi, umiejętność dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, umiejętność zespołowego wykonywania zadań. 
2. POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ – to zdolność do tworzenia nowych koncepcji (pomysłów) lub ulepszanie dotychczasowych rozwiązań.
3. NASTAWIENIE NA RODZICÓW -  to udzielanie kompletnej i wyczerpującej informacji dostosowanej do poziomu rozmówcy, życzliwa i sprawna obsługa klienta nastawiona na pomoc w zaspokojeniu potrzeb i rozwiązaniu problemów klienta w granicach dopuszczalnych przez przepisy i regulaminy.
4. ASERTYWNOŚĆ - to umiejętność wyrażania swoich uczuć w jasny sposób, bronienie swoich praw nie czując przy tym dyskomfortu jednocześnie respektując prawa i potrzeby innych ludzi.
5. NASTAWIENIE NA WŁASNY ROZWÓJ -  to gotowość do nieustannego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych w celu doskonalenia warsztatu pracy.
6. ETYKA ZAWODOWA –  to wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, bezstronny, bez oczekiwania na rekompensatę, dbanie o swój wizerunek i Zespołu, postępowanie zgodnie z Kodeksem Etyki.
7. METODYKA PRACY Z DZIEĆMI -  to umiejętne posługiwanie się zdobytą wiedzą teoretyczną i praktyczną, rozumienie potrzeby stosowania poznanych form pracy w różnych sytuacjach zawodowych.
Każda z  kompetencji ma 5 poziomów zachowań określających daną kompetencję od 2 do 6.


Stanowiska związane z obsługą administracyjno - gospodarczą:

Intendent - Zapewnienia wysokiej jakości usługi w zakresie organizacji żywienia dzieci w żłobku,
mające na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
Układa właściwie zbilansowane menu (jadłospisy dekadowe) dla dzieci z uwzględnieniem diet eliminacyjnych
zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia dzieci w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Ponosi odpowiedzialność za operacje gospodarcze oraz stany towarów w magazynach artykułów żywnościowych
 i czystościowych oraz za rozliczenia finansowe związane z obrotem tych artykułów.
Współpracuje z pracownikami kuchni, sprzątaczką oraz robotnikiem gospodarczym w zakresie powierzonych obowiązków.
Wymagania:
– wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, dietetyka ;
- wykształcenie średnie o profilu ekonomia, gastronomia i pokrewne oraz 1 rok stażu pracy;
- wykształcenie zasadnicze zawodowe – umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
  oraz 2 lata stażu pracy.
Zasady naboru:
Wybór kandydatki/ta w oparciu o weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
Zatrudnienie poprzedzone pozytywnym wynikiem testów wiedzy i umiejętności przeprowadzonych przez Dział Finansowo – Księgowy.                        szczegóły (opis stanowiska)

Kucharz - dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych potraw, higieniczne przygotowanie posiłków oraz zgodnie z ustalonym jadłospisem.
Pomoc kuchenna - pomoc w przygotowywaniu posiłków, obieranie jarzyn, utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu i urządzeń,  mycie i wyparzanie naczyń, utrzymywanie w czystości magazynów żywnościowych.
Robotnik gospodarczy - utrzymywanie w czystości i porządku całego terenu żłobka, wykonywanie drobnych napraw urządzeń i sprzętu, pomoc w zakupach, pielęgnowanie zieleni.
Sprzątaczka - utrzymywanie w czystości pomieszczeń żłobka, pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, drobne naprawy odzieży i bielizny, doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom, dbałość
o powierzony sprzęt i racjonalne zużycie środków czystości.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2020 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.