Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Powierzchnie do wynajęcia
Kierownik Żłobka nr 23 w Warszawie, ul. Grzybowiska 7 informuje, że posiada wolne powierzchnie magazynowe przeznaczone do wynajmu.
więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia adaptacji i remontu budynku Przedszkola nr 141 przy ul. Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

więcej

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego

więcej

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego
Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na trzy pakiety
więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia adaptacji i remontu budynku Przedszkola nr 141 przy ul. Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

więcej

Wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka nr 9

Wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka nr 9 w Warszawie przy ul. Sanockiej 7.

więcej

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na trzy pakiety

więcej

Wykonanie dokumentacji projekosztorysowej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia adaptacji i remontu budynku Przedszkola nr 141 przy ul. Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia adaptacji i remontu budynku Przedszkola nr 141 przy ul. Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

więcej

Wykonanie remontu kuchni rozdzielczych w budynku Żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu kuchni rozdzielczych w budynku Żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:

więcej

wykonanie remontu zaplecza technologicznego i węzłów sanitarnych w budynku Żłobka nr 6
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zaplecza technologicznego i węzłów sanitarnych w budynku Żłobka nr 6 przy  ul. Bonifacego 72. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.
więcej

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warsza
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na trzy pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa gier i zabawek,

2) Pakiet nr 2 – Dostawa sprzętu dydaktycznego,

3) Pakiet nr 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 25.08.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 25.08.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)            Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)            Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

3)            Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)            Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)            Przyjmą warunki określone w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

6)            Oferowane produkty posiadają znak bezpieczeństwa CE, potwierdzający, że nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

7)            Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

8)            Dostarczą pełny asortyment produktów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

9)             Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana                           w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 23.09.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Warszawa, 09.08.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie - Żłobek nr. 23
Żłobek nr. 23 przy ulicy Grzybowskiej 7 (tel. 620 45 31) posiada do wynajęcia salę na aerobik wraz ze sprzętem.
więcej

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę mebli dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na 6 pakietów:

 

więcej

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu AGD do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

więcej

Wykonanie mebli na zamówienie dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z podziałem na części
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie mebli na zamówienie dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z podziałem na części

więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy  ul. Kmicica 3, remontu budynku Żłobka nr 9 przy ul. Sanockiej 7, remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A, remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3,

Pakiet nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 9 przy ul. Sanockiej 7,

Pakiet nr 3 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A,

Pakiet nr 4 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96.
więcej

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów informatycznych
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputery, monitory, drukarki) dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Pakiet nr 2 – Dostawa materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  
więcej

Dostawę mebli ze stali nierdzewnej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę mebli ze stali nierdzewnej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

więcej

Wykonanie i dostarczenie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie i dostarczenie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy  ul. Kmicica 3, remontu budynku Żłobka nr 9 przy ul. Sanockiej 7, remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A, remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96.
więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy  ul. Kmicica 3, remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A, remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96
więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie remontu pomieszczeń Żłobka nr 25 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputery, monitory, drukarki) dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Pakiet nr 2 – Dostawa materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  pralnicowirówek, prasownic, suszarek, zmywarek i szafy chłodniczej dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie mebli dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oraz zamontowanie zabawek ogrodowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia umowy

 

 

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów bawełnianych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 – Dostawa pościeli

Pakiet nr 2 – Dostawa kocy i poduszek

Pakiet nr 3 – Dostawa myjek i śliniaków

Pakiet nr 4 – Dostawa ręczników

Pakiet nr 5 – Dostawa ścierek

Pakiet nr 6 – Dostawa wykładzin i dywanów

Pakiet nr 7 – Dostawa firanek

Pakiet nr 8 – Dostawa koszulek T-shirt, czapeczek, legginsów

Pakiet nr 9 – Dostawa artykułów pozostałych

Pakiet nr 10 – Dostawa czepków, zapasek, rękawic

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.12.2005 r.

 

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa stolików i krzesełek

2) Pakiet nr 2 – Dostawa kojców i łóżeczek

3) Pakiet nr 3 – Dostawa leżaczków plastikowych i materacy

4) Pakiet nr 4 – Dostawa szatni dziecięcej

5) Pakiet nr 5 – Dostawa łóżeczek dziecięcych i materacy

6) Pakiet nr 6 – Dostawa leżaków drewnianych i materacy

7) Pakiet nr 7 – Dostawa leżaczków - bujaczków

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.12.2005 r.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony               na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy                            ul. Belgijskiej 4 w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

 

 

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa pieczywa w dzielnicy ¦ródmieście, Ochota

2) Pakiet nr 2 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Wola, Bemowo

3) Pakiet nr 3 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Ursus, Włochy

4) Pakiet nr 4 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Mokotów, Ursynów

5) Pakiet nr 5 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Bielany, Żoliborz

6) Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Praga Północ, Praga Południe, Wawer

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oraz zamontowanie zabawek ogrodowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu  2 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów dla pracowników Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 7dni od daty podpisania umowy. Okres ważności bonów towarowych – min. 12 m-cy od daty ich wydania Zamawiającemu.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z podziałem na dwa pakiety:

Pakiet nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz organicznych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 110L z placówek Zespołu Żłobków.

Pakiet nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu gaśniczego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę garnków ze stali nierdzewnej, oraz drobnych przyrządów kuchennych dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów bawełnianych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 –Dostawa kocy i poduszek

Pakiet nr 2 –Dostawa ścierek

Pakiet nr 3 – Dostawa wykładzin i dywanów

Pakiet nr 4 – Dostawa firanek

Pakiet nr 5 –Dostawa artykułów pozostałych

Pakiet nr 6 –Dostawa czepków, zapasek, rękawic

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa pieczywa w dzielnicy ¦ródmieście, Ochota

2) Pakiet nr 2 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Wola, Bemowo

3) Pakiet nr 3 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Ursus, Włochy

4) Pakiet nr 4 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Mokotów, Ursynów

5) Pakiet nr 5 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Bielany, Żoliborz

6) Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Praga Północ, Praga Południe, Wawer

 

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę naturalnej wody źródlanej w pojemnikach 19 l. oraz najem urządzeń: dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną wodę z pojemników oraz zestawów – dozowników do dozowania wody dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony                   na wykonywanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, wodno – kanalizacyjnej oraz gazowej w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie awarii elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę  środków czystości

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę materiałów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oraz zamontowanie wyposażenia placów zabaw (mebli i zabawek ogrodowych) w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na dwa pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa  wyposażenia placów zabaw, konstrukcje drewniane

2) Pakiet nr 2 – Dostawa wyposażenia placów zabaw, tworzywo sztuczne

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Opracowanie Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowych dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na : dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostarczenie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wykonanie mebli dla placówek Zespołu
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Warszawa: remont pomieszczeń biurowych parteru i przyziemia budynku Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na: PRZEBUDOWA TARASU NA SALĘ ZAJĘĆ DLA DZIECI W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 przy ul. Klaudyny 10 w Warszawie

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Warszawa: wykonanie modernizacji budynku Przedszkola Nr 141 przy ulicy Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie.

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6/8 w Warszawie

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: wykonanie robót związanych z remontem budynku Żłobka nr 9 przy ul. Sanockiej 7 w Warszawie
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka Nr 28 przy ul. Monte Cassino 7 w Warszawie
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę artykułów bawełnianych

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę środków czystości

 

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony               na wykonanie remontu wewnętrznych pomieszczeń Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59                                 w Warszawie
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

więcej

Dostawa mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1.

 

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

 

1) Pakiet 1 – dostawa stolików i krzesełek,

2) Pakiet 2 – dostawa leżaczków i materacy,

3) Pakiet 3 – dostawa leżaczków – bujaczków,

4) Pakiet 4 – dostawa mebli na zamówienie,

5) Pakiet 5 – dostawa leżaków plastikowych.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 23 przy ul. Grzybowskiej 7.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania
więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania
więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę naturalnej wody źródlanej w pojemnikach 19 l. oraz najem urządzeń do dozowania wody dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu gaśniczego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 39 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawy ok. 96.000 l. lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 w Warszawie przy ul. Nike 6.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

Przetarg nieograniczony
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

Do Wykonawców biorących udział
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem oraz oprogramowania

komputerowego dla Zespołu Żłobków

m. st. Warszawy.

 

więcej

Do Wykonawców biorących udział

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem oraz oprogramowania

komputerowego dla Zespołu Żłobków

m. st. Warszawy.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

Do Wykonawców biorących udział

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie modernizacji ogrodzenia

w Żłobku nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

w Warszawie.

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

testOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie akcji promocyjnej
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz zoprogramowaniem oraz sprzętu potrzebnego do przeprowadzania prezentacji multimedialnych dla Zespołu Żłobków m.st.Warszawy.
więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

Dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek.
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i wyposażenia technologicznego do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Do wszystkich Wykonawców pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek”. Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku).

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału doc

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt.

„Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59”.

Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku). Powyższe dane umożliwią nam kontakt z Państwem w przypadku zmiany warunków udziału w przedmiotowym przetargu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału doc

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 w Warszawie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt.

„Termomodernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 w Warszawie”.

Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku). Powyższe dane umożliwią nam kontakt z Państwem w przypadku zmiany warunków udziału w przedmiotowym przetargu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału doc

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łowickiej 7/15 z przeznaczeniem na mini-żłobek

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt.

„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łowickiej 7/15 z przeznaczeniem na mini żłobek”

Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku). Powyższe dane umożliwią nam kontakt z Państwem w przypadku zmiany warunków udziału w przedmiotowym przetargu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału doc

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adaptacja obiektu przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini-żłobek

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt.

„Adaptacja obiektu przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini żłobek.

Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku). Powyższe dane umożliwią nam kontakt z Państwem w przypadku zmiany warunków udziału w przedmiotowym przetargu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału doc

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa zestawów do utrzymania czystości
więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa zabawek ogrodowych
więcej

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wywóz odpadów z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa mięsa i wędlin
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa mleka i jego przetworów
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa świeżych warzyw i owoców
więcej

Informacja dla Wykonawców: przetarg na dostawy świeżych warzyw i owoców
więcej

Informacja dla Wykonawców: dostawy mleka i jego przetworów
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa pomocy dydaktycznych i szkoleniowych do realizacji Projektu PL 0392
więcej

Wykonywanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych oraz gazowej
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

Do Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na dostawy świeżych warzyw i owoców
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: usuwanie awarii instalacji elektrycznej
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa art. czystościowych
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa mięsa i wędlin
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa art. mrożonych
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: przeprowadzenie akcji promocyjnej
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: monitoring
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa oleju opałowego
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: wywóz odpadów
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: konserwacja instalacji sanitarnych
więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: dostawa zestawów do utrzymania czystości
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa pomocy dydaktycznych i szkoleniowych
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów czystościowych
więcej

Zawiadomienie o proteście
więcej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej

I N F O R M A C J A o wyniku w III etapie postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
więcej

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania
więcej

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów czystościowych
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych
więcej

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet.
więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: roboty budowlane
więcej

Informacja o wyniku: Dostawa artykułów czystościowych
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet
więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki.
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Monitorowanie sygnałów alamowych
więcej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 36
więcej

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet
więcej

Informacja o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15
więcej

ZAWIADOMIENIE o nieważnieniu postępowania na dostawę świeżych owoców sezonowych
Informacja nr: ZŻ/341/760/W/10/ZP/AK
więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinanso
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy paliwa gazowego (gazu ziemnego) do instalacji znajdujących się w 38 placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
informacja nr: ZŻ/341/817/W/10/ZP/AK
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu w Żłobku nr 1
więcej

ZWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet
Informacja numer: ZŻ/341/863/W/10/ZP/AK 
więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Kontrola placu zabaw dla nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych (łączna liczba osób - 21)
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa artykułów szklanych i drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie sprawy: P21/06/2010

Informacje nr:

ZŻ/341/931/W/10/ZP/AK

ZŻ/341/932/W/10/ZP/AK

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

 

Oznaczenie sprawy: P23/06/2010

więcej

ZAWIADOMIENIE o nieważnieniu postępowania: Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15

 

informacja numer: ZŻ/341/965/W/10/ZP/AK

Warszawa, dn. 18.06.2010 r. 

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla grupy 26 osób kierujących pracownikami

 

 

informacja numer: ZŻ/341/1049/W/10/ZP/AK

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania:świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

 

informacja numer: ZŻ/341/1050/W/10/ZP/AK

więcej

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania: Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A

 

informacja nr: ZŻ/341/1157/W/10/ZP/AK

więcej

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15

 

informacja numer: ZŻ/341/1158/W/10/ZP/AK

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

 

Oznaczenie sprawy: P25/06/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A - druga procedura

 

Oznaczenie sprawy: P31/07/2010

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

 

Oznaczenie sprawy: P32/08/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie – II etap

 

Oznaczenie sprawy: P30/07/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

 

Oznaczenie sprawy: P32/08/2010

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinanso

 

Oznaczenie sprawy: P33/08/2010 EOG

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinanso

 

Oznaczenie sprawy: P34/08/2010 EOG

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środkó

 

Oznaczenie sprawy: P35/09/2010 EOG

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środkó

 

Oznaczenie sprawy: P36/09/2010 EOG

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa aparatów cyfrowych i projektorów multimedialnych do siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie sprawy: P50/09/2010 EOG

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw (urządzeń zabawowych) dla dzieci w wieku do lat 3 do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie sprawy: P51/09/2010 EOG

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowaneg

 

Oznaczenie sprawy: P53/09/2010 EOG

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Bizhub C451 na potrzeby Projektu PL 0392

 

Oznaczenie sprawy: P52/09/2010 EOG

 

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa mebli i wyposażenia technologicznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P55/09/2010

 

więcej

OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMÓW
więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Bizhub C451 znajdującego się w siedzibie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby Projektu PL 0392

 

Oznaczenie sprawy: P52/09/2010 EOG

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa aparatów cyfrowych (wraz z kartami pamięci i zestawem ładowarek z akumulatorkami) i projektorów multimedialnych do siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby Projektu PL 0392

 

Oznaczenie postępowania: P50/09/2010 EOG

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P57/10/2010

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 3 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i n

 

Ocznaczenie postępowania - P59/10/2010

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń w obiekcie przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie z przeznaczeniem na mini żłobek

 

Oznaczenie sprawy: P58/10/2010

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: dla Żłobka nr 38 przy ul. Brechta 14A - zamówienie uzupełniające

 

Oznaczenie sprawy P60/10/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P58/10/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń w obiekcie przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie z przeznaczeniem na mini żłobek

 

Oznaczenie sprawy:  P58/10/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych

 

Oznaczenie postępowania: P62/11/2010

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy lekkiego oleju opałowego

 

Oznaczenie postepowania: P63/11/2010

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

 

Oznaczenie postępowania: P64/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

 

Oznaczenie postępowania: P66/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie - III etap.

 

Oznaczenie postępowania: P75/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobny

 

Oznaczenie postępowania: P65/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi

 

Oznaczenie postępowania: P 67/11/2010

 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

 

Oznaczenie postępowania: P74/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy jaj kurzych

 

Oznaczenie postępowania: P68/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postępowania: P72/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów mrożonych

 

Oznaczenie postępowania: P69/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów spożywczych

 

Oznaczenie postępowania: P73/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania: P76/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mięsa i wędlin

 

Oznaczenie postępowania: P71/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniuL Dostawy mleka i przetworów mlecznych

 

Oznaczenie postępowania: P70/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania: P77/11/2010

więcej

Informacja o wyniku postępowania: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

 

Oznaczenie postępowania: P66/11/2010

więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

Oznaczenie postępowania: P63/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P78/12/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywani

 

Oznaczenie postepowania: P65/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

 

Oznaczenie postępowania: P64/11/2010

więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postepowania P76/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów spożywczych

 

Oznaczenie postępowania: P73/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy jaj kurzych

 

Oznaczenie postępowania: P68/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania: P79/12/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych

 

Oznaczenie postępowania P67/11/2010 Część nr 1

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi

 

Oznaczenie postępowania: P67/11/2010 Część nr 2

więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy mleka i przetworów mlecznych

 

Oznaczenie postępowania: P70/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów czystościowych

 

Oznaczenie postępowania P62/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie – III etap

 

Oznaczenie postępowania P75/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

 

Oznaczenie postępowania: P80/12/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P81/12/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

Oznaczenie postępowania P78/12/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

 

Oznaczenie postępowania: P74/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postępowania: P72/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów mrożonych

 

Oznaczenie postępowania: P69/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy mięsa i wędlin

 

Oznaczenie postępowania: P71/11/2010

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 38.

 

Oznaczenie postępowania: P82/12/2010

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 35

 

Oznaczenie postępowania P83/12/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy artykułów szkolnych

 

Oznaczenie postępowania: P77/11/2010

więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy artykułów biurowych

 

Oznaczenie postępowania: P77/11/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L

 

Oznaczenie postępowania: P67/11/2010 Część nr 1

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P67/11/2010 Część nr 2

więcej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania: P79/12/2010

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

 

Oznaczenie postepowania: P80/12/2010

więcej

Przetargi w 2011 roku
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych filetów rybnych

 

Oznaczenie postępowania: P02/01/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Oznaczenie postępowania: P03/01/2011
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych filetów rybnych II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P04/01/2011 - II procedura

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych

 

Oznaczenie postępowania: P05/01/2011

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Organizowanie przedstawień teatralnych

 

Oznaczenie postępowania: P06/02/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P07/03/2011

więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobkach nr 42, 43 i 44

 

Oznaczenie postępowania: P09/04/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja budynku Złobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79
więcej

Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

 

Oznaczenie postępowania: P07/03/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kas fiskalnych

 

Oznaczenie postępowania: P14/05/2011

więcej

Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P12/04/2011

więcej

Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79

 

Oznaczenie postępowania: P11/05/2011

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa telefaksów do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P16/05/2011

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Oznaczenie postępowania P17/06/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług telefonii komórkowej

 

Oznaczenie postępowania P18/06/2011

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P12/04/2011

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P18/06/2011

więcej

Informacja o wyniku postępowania: Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79

 

Oznaczenie sprawy: P12/04/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek

 

Oznaczenie postępowania P19/07/2011

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych dla placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: dla Mini Żłobka (Oddział Żłobka nr 12) przy ul. Prochowej 49 - zamówienie uzupełniające

 

Oznaczenie postępowania: P20/07/2011

więcej

Zaproszenie do składania ofert Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P19/07/2011

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BizHub C451

 

Oznaczenie postępowania: P22/09/2011

więcej

ZAWIADOMIENIE o nieważnieniu postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BizHub C451

 

Oznaczenie postępowania P22/09/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BizHub C451 - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P23/09/2011

więcej

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umów
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

P24/09/2011

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek

 

P19/07/2011

więcej

Informacja o wyniku postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BizHub C451 do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: P23/09/2011

więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobkó

 

P36/09/2011

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi

 

Oznaczenie postępowania: P39/10/2011

więcej

INFORMACJA o wyniku postępowania: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi
więcej

P39/10/2011 Informacja o wyniku postępowania Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki.

 

Oznaczenie postępowania: P39/10/2011

więcej

P40/10/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych

 

Oznaczenie postępowania: P40/10/2011

Warszawa, dnia 28.10.2011 r.

 

 

ZŻ/341/2315/W/11/ZP/AK

P40/10/2011

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) wykreśla się pkt 9.13 SIWZ, a pkt 9.14, 9.15, 9.16 otrzymują numerację kolejno: 9.13, 9.14 i 9.15,

 

2) modyfikuje się pkt 13.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

„13.2   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

1)        Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o tożsamej zawartości składników oraz porównywalnych wartościach odżywczych i energetycznych  do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem norm i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, a także posiadające nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe.

2)        Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego artykułu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek dopisać „artykuł równoważny” obok nazwy producenta/nazwy własnej oferowanego artykułu w kolumnie 13 Kalkulacji cenowej (załącznik nr 4 do SIWZ), w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności artykułu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego.

Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).”

 

Pozostałe zapis SIWZ pozostają bez zmian.

 

więcej

P41/10/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postępowania: P41/10/2011

więcej

P42/10/2011 Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek

 

Oznaczenie postępowania: P42/10/2011

więcej

P43/10/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mięsa i wędlin

 

Oznaczenie postępowania: P43/10/2011

więcej

P44/10/2011 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa jaj kurzych

 

Oznaczenie postępowania P44/10/2011

więcej

P45/10/2011 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów spożywczych

 

Oznaczenie postępowania: P45/10/2011

więcej

P42/10/2011 Informacja o wyniku postepowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: P42/10/2011

więcej

P45/10/2011 Dostawy artykułów spożywczych - Informacja o wyniku postępowania

Oznaczenie postępowania: P45/10/2011

więcej

P44/10/2011 Dostawy jaj kurzych - Informacja o wyniku postępowania

Oznaczenie postępowania: P44/10/2011

więcej

P43/10/2011 Dostawy mięsa i wędlin - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Oznaczenie postępowania: P43/10/2011

więcej

P46/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów mrożonych

 

Oznaczenie postępowania: P46/11/2011

więcej

P47/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania: P47/11/2011

więcej

P48/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych

 Oznaczenie postępowania: P48/11/2011

Warszawa, dnia 29.11.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/2518/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Załącznik nr 4 poz. 21 i 22

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych E występuje w gramaturze 2,5 kg. Proszę o dopuszczenie opakowania o gramaturze 2,5 kg z przeliczeniem ilościowym dla białego 363 opakowań, dla koloru 589 opakowań.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania opakowania zarówno o gramaturze 2 kg (z zachowaniem wskazanej w Kalkulacji ilości opakowań), jak i o gramaturach 2,5 kg oraz 3,3 kg – wówczas ilość opakowań należy przeliczyć, zaokrąglając w górę:

 

dla poz. 21

-         przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 275 opakowań,

-         przy gramaturze 2,5 kg należy przyjąć ilość 363 opakowań,

 

dla poz. 22

-         przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 447 opakowań,

-         przy gramaturze 2,5 kg należy przyjąć ilość 589 opakowań.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 


Warszawa, dnia 29.11.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/2511/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Załącznik nr 4 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci koncentratu do mycia dezynfekującego powierzchni, urządzeń i sprzętów w przemyśle spożywczym, gastronomii i szpitalach. Wyrób medyczny. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i mikrobiologiczne. Przeznaczony do mycia przedmiotów mający kontakt z żywnością. Zalecany do mycia stołów, urządzeń, sprzętów do produkcji żywności, maszyn, ścian podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych. Zawiera fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe w roztworze wodnym oraz substancje czynne: benzylo-C12-18-alkildimetylowe chlorki 22 g,. Ciecz bezbarwna, zapach delikatny, pH ok. 8-9.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu równoważnego w stosunku do produktu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego (Wykonawca zgodnie z pkt 9.13 będzie obowiązany przedstawić świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości oraz kartę charakterystyki tego preparatu).

 

2.

Załącznik nr 4 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji, na którą wyraził zgodę do oddzielnego pakietu.

Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie, które oferują preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwości złożenia oferty przez przedstawicieli producentów.

Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że hurtownie są kolejnym ogniwem w dystrybucji preparatów i można stwierdzić, że zaoferują preparaty po cenach wyższych niż dystrybutorzy producenta, wiedząc, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnych cenowo ofert przedstawicieli wytwórców.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający nie dokona podziału przedmiotowego zamówienia na części.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie obsługiwać 45 placówek Zamawiającego – żłobków oraz siedziba Biura – łącznie 46. Możliwość uzyskania zamówienia od jednego Wykonawcy jest korzystna dla Zamawiającego ze względów logistycznych – przedstawiciele placówek składają zamówienia na zbliżony rodzaj asortymentu do jednego Wykonawcy. Należy w szczególności wziąć pod uwagę okres realizacji zamówienia (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.) oraz 46 miejsc dostaw – w tym przypadku wydzielenie z całości zamówienia poszczególnych artykułów (podział na części) może spowodować sytuację, w której do kilku placówek Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć np. jeden artykuł, co może się okazać nieekonomiczne.

Poza tym istnieją na rynku Wykonawcy, którzy specjalizują się w dostarczeniu całego asortymentu.

Ponadto, należy wskazać, iż ilości podane w kalkulacji cenowej są ilościami szacunkowymi, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) §5 ust. 1 Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia do wysokości łącznej wartości brutto umowy - zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, co pozwala przedstawicielom poszczególnych placówek zamawiać artykuły w odpowiednich dla siebie ilościach.

3.

Załącznik nr 4 poz. 51

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci płynu, preparat dezynfekujący, gotowy do użycia, opartego na bazie dwóch alkoholi o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. O przyjemnym zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji. Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody w opakowaniach 1 litrowych. Zalecany do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością w placówkach gastronomicznych. Skład: 100 g preparatu zawiera substancje czynne – 25g etanolu, 35g propan-1-olu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny i posiadającego dopuszczenie do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

4.

Załącznik nr 4 poz. 51

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji, na którą wyraził zgodę do oddzielnego pakietu.

Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie, które oferują preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwości złożenia oferty przez przedstawicieli producentów.

Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że hurtownie są kolejnym ogniwem w dystrybucji preparatów i można stwierdzić, że zaoferują preparaty po cenach wyższych niż dystrybutorzy producenta, wiedząc, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnych cenowo ofert przedstawicieli wytwórców.

 

Odpowiedź jak na pytanie nr  2.

5.

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Zgodnie z pkt 9.13 Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).

Mając na uwadze powyższy zapis, w przypadku chęci zaproponowania artykułu o innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z propozycją zmiany wielkości opakowania. Zamawiający wówczas  poda sposób przeliczenia ilości opakowań – gdy będzie to konieczne – lub poinformuje o możliwości pozostawienia ilości opakowań / sztuk wskazanej w Kalkulacji cenowej.

6.

Załącznik nr 4 poz. 20

Ludwik płyn do mycia naczyń wystepuje w opakowaniach 1 kg a nie 1 l. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści płyn w opakowaniu 1 kg.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 20 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 20

Płyn do mycia naczyń, opakowania 1 kg typu „Ludwik” lub środek równoważny (opis umieszczony na końcu tabeli)

7.

Załącznik nr 4 poz. 57

Z informacji uzyskanych od producenta oraz danych ze strony internetowej firmy Stlagast preparat nabłyszczający do zmywarek Gloss Z Lux uzyskał nową formułę i nową nazwę GÓRAGLOSS Z. GLOS Z Lux nie jest już produkowany. Jest to produkt o takich właściwościach i funkcjach, tego samego producenta. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w tej pozycji lub dopuści preparat typu GÓRAGLOSS Z?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu o nazwie własnej „Góragloss Z” produkowanego przez Zakłady Chemiczne „GÓRA” Janusz Głowacki jako produktu równoważnego w stosunku do produktu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego (Wykonawca zgodnie z pkt 9.13 będzie obowiązany przedstawić świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości oraz kartę charakterystyki tego preparatu).

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 57 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 57

Preparat nabłyszczający do zmywarek – szkła, porcelany, garnków. Skład:  <15 izopropanol, <10 kwas cytrynowy, < capryleth-9 carboxylic acid. pH 1% roztworu wodnego 3-4, typu „GLOSS Z LUX” lub „GLOSS Z” w opakowaniach 10 kg oferowane przez Stalgast.

8.

Czy Zamawiający dopuści w zakresie specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 4) wyłączenie następujących pozycji: 11, 23-28, 35, 37-40, 42-45, 52, 67, 68 i utworzenie przez to kolejnego pakietu?

Prośbę swą motywujemy tym, iż wybrane przez nas pozycje stanowią artykuły do sprzątania, w odróżnieniu do innych, które stanowią artykuły chemii gospodarczej i artykuły higieniczne. Utworzenie nowego pakiety, składającego się z w/w pozycji byłoby dla Zamawiającego korzystnie ponieważ istnieje wiele firm, które zajmują się rozprowadzaniem akcesoriów do sprzątania i poprzez to zwiększy się liczba oferentów i atrakcyjność ofert.

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

9.

Załącznik nr 4 poz. 20

Płyn Ludwik występuje w gramaturze 1 kg a nie 1 litr prosimy o zmianę SIWZ.

Odpowiedź jak na pytanie nr 6.

10.

Załącznik nr 4 poz. 21 i 22

Proszek E w gramaturze 2 kg został wycofany z produkcji, obecnie na rynku występuje w gramaturach 1,3; 3,3; 4,6 kg prosimy o zmianę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania opakowania zarówno o gramaturze 2 kg (z zachowaniem wskazanej w Kalkulacji ilości opakowań), jak i o gramaturze 3,3 kg – wówczas ilość opakowań należy przeliczyć, zaokrąglając w górę:

-     dla poz. 21 przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 275 opakowań,

-     dla poz. 22 przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 447 opakowań.

11.

Załącznik nr 4 poz. 12

Płyn kret w SIWZ występuje z jednostkową miarą 500 ml a w rzeczywistości jest on w jednostkach miary 500 g. Bardzo proszę o skorygowanie danych w Specyfikacji.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 12 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 12

Płyn do udrażniania syfonów, odpływów i przewodów kanalizacyjnych na bazie wodorotlenku sodowego  - typu KRET lub środek równoważny w opakowaniu o pojemności 500 g.

12.

Załącznik nr 4 poz. 72

Prosimy o skorygowanie SIWZ w poz. 72 ponieważ odświeżacz powietrza o nazwie Ambi Pur Car występuje w pojemności 7 ml a nie 8 ml.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania artykułu zarówno o pojemności 7 ml, jak i 8 ml (z zachowaniem wskazanej w Kalkulacji ilości opakowań niezależnie od zaoferowanej przez Wykonawcę pojemności).

13.

Załącznik nr 4 poz. 74

Prosimy o skorygowanie SIWZ w poz. 74 ponieważ zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych do -22oC marki K2 występuje  pod nazwą Claren a nie Clarin.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 74 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 14

Zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych do -22C, nie pozostawia smug, doskonale usuwa wszelki brud, nie uszkadza uszczelek gumowych, nie pozostawia plam na lakierze, posiada certyfikat bezpieczeństwa oraz atest „B” opakowania 4-5 l, typu K2 Claren.

 

 

więcej

P53/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych warzyw i owoców grudzień 2011 r.

 

Oznaczenie postępowania: P53/11/2011

więcej

P54/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mięsa i wędlin w grudniu 2011 r.

 

Oznaczenie postępowania: P54/11/2011

więcej

P51/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania: P49/11/2011

więcej

P49/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

 

Oznaczenie postępowania: P49/11/2011

więcej

P55/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i wywóz odpadów

 

Oznaczenie postępowania: P55/11/2011

więcej

P56/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Monitorowanie sygnałów alarmowych

 

Oznaczenie postępowania: P56/11/2011

więcej

P50/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżych filetów rybnych

 

Oznaczenie postępowania: P50/11/2011

więcej

P57/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów szkolnych i tablic magnetycznych

 

Oznaczenie postępowania P57/11/2011

więcej

P59/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

 

Oznaczenie postępowania: P59/11/2011

więcej

P40/10/2011 Dostawy mleka i przetworów mlecznych: Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania: P40/10/2011

więcej

P53/11/2011 Informacja o wyniku postępowania Dostawy świeżych warzyw i owoców w grudniu 2011 r.

 

Oznaczenie postępowania: P53/11/2011

więcej

P46/11/2011 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów mrożonych

 

Oznaczenie postępowania: P46/11/2011

więcej

P52/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy mięsa i wędlin - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P52/11/2011

więcej

P41/10/2011 Dostawy świeżych warzyw i owoców Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania: P41/10/2011

więcej

P54/11/2011 Dostawy mięsa i wędlin w grudniu 2011 r. Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania: P54/11/2011

więcej

P60/12/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie kontroli okresowej instalacji oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji sanitarnych

 

Oznaczenie postępowania P60/12/2011

więcej

P61/12/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

 

Oznaczenie postępowania P61/12/2011

więcej

P51/11/2011 Dostawy świeżych owoców sezonowych Informacja o uniważnieniu postępowania

Oznaczenie postępowania: P51/11/2011

więcej

P50/11/2011 Dostawy świeżych filetów rybnych Informacja o uniewżnieniu postępowania

Oznaczenie postępowania: P50/11/2011

więcej

P49/11/2011 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania P49/11/2011

 

więcej

P57/11/2011 Dostawa artykułow szkolnych i tablic magnetycznych w grudniu 2011 r. Informacja o wyniku postępwania w części nr 1 i 2

 

Oznaczenie postępowania: P57/11/2011

więcej

P62/12/2011 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa artykułów szkolnych i tablic magnetycznych - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P62/12/2011

więcej

P56/11/2011 Informacja o wyniku postępowania: Monitorowanie sygnałów alarmowych

 

Oznaczenie postępowania: P56/11/2011

więcej

P59/11/2011 Informacja o unieważnieniu postępowania: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Oznaczenie postępowania: P59/11/2011

więcej

P48/11/2011 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy artykułów czystościowych
więcej

P47/11/2011 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P47/11/2011

więcej

P63/12/2011 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P63/12/2011

więcej

P62/15/2011 Dostawa artykułów szkolnych i tablic magnetycznych - II procedura Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania: P62/15/2011

więcej

P60/12/2011 Konserwacja iusuwanie awarii instalacji sanitarnych - Informacja o wyniku postępowania

Oznaczenie postępowania: P60/12/2011

więcej

P61/12/2011 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania: P61/12/2011

więcej

P65/12/2011 Dostawy świeżych filetów rybnych - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P65/12/2011

więcej

P64/12/2011 Dostawy świeżych owoców sezonowych - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P64/12/2011

więcej

P55/11/2011 Informacja o wyniku postępowania na odbiór i wywóz odpadów Część nr 1 i Część nr 2

 

Oznaczenie postępowania: P55/11/2011

więcej

P52/11/2011 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawy mięsa i wędlin

 

Oznaczenie postępowania: P52/11/2011

więcej

P01/01/2012 Dostawy mięsa i wędlin - III procedura

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2012

więcej

P63/12/2011 Informacja o wyniku postępowania Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
więcej

P64/12/2011 Zawiadomienie o uniewążnieniu postępowania na dostawy świeżych owoców sezonowych - II procedura
więcej

P65/12/2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawy świeżych filetów rybnych - II procedura
więcej

P03/01/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych

 

Oznaczenie postępowania P03/01/2012

więcej

P02/01/2012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 

Oznaczenie postępowania P02/01/2012

więcej

P05/01/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy lekkiego oleju opałowego

 

Oznaczenie postępowania P05/01/2012

więcej

P01/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy mięsa i wędlin - III procedura
więcej

P03/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych

Oznaczenie postępowania: P03/01/2012

więcej

P06/01/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie imprez okolicznościowych

 

Oznaczenie postępowania: P06/01/2012

więcej

P07/01/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P07/01/2012

więcej

P05/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawa oleju opałowego I procedura

Oznaczenie postępowania: P05/01/2012

więcej

P06/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Organizowanie imprez okolicznościowych

Oznaczenie postępowania: P06/01/2012

więcej

P07/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego – II procedura
więcej

P02/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Oznaczenie postępowania: P02/01/2012

 

więcej

P09/02/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy lekkiego oleju opałowego - III procedura

 

Oznaczenie postępowania: P09/02/2012

więcej

P09/02/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego - III procedura

Oznaczenie postępowania: P09/02/2012

więcej

P06/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Organizowanie imprez okolicznościowych w części nr 1

Oznaczenie postępowania: P06/01/2012

więcej

P11/02/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa jaj kurzych

 

Oznaczenie postępowania: P11/02/2012

więcej

P10/02/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego

 

Oznaczenie postępowania: P10/02/2012

więcej

P11/02/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy jaj kurzych

 

P11/02/2012

więcej

P10/02/2012 Informacja o wyniku postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Oznaczenie postępowania: P10/02/2012

więcej

P13/03/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pierwszego wyposażenia

Oznaczenie postępowania: P13/03/2012

więcej

P15/04/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane, Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a.

 

Oznaczenie postępowania: P15/04/2012

więcej

P13/03/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Oznaczenie postępowania: P13/03/2012

więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawacia umowy

 

Oznaczenie postępowania: P16/04/2012

więcej

P17/04/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie imprez okolicznościowych - II procedura
Oznaczenie postępowania P17/04/2012
więcej

P18/04/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P18/04/2012

więcej

P17/04/2012 Informacja o wyniku postępowania: Organizowanie imprez okolicznościowych – II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P17/04/2012

więcej

P19/04/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

 

Oznaczenie postepowania: P19/04/2012

więcej

P20/05/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania: P20/05/2012

więcej

P19/04/2012 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

Oznaczenie postępowania: P19/04/2012

więcej

P18/04/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek

Oznaczenie postępowania: P18/04/2012

 

więcej

P20/05/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania: Dostawy świeżych owoców sezonowych

Oznaczenie postępowania: P20/05/2012

więcej

P22/05/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY: Dostawa wyposażenia

 

Oznaczenie postępowania: P22/05/2012

więcej

P22/05/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY: Dostawa wyposażenia

 

Oznaczenie postępowania: P22/05/2012

więcej

P23/06/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy wyposażenia - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P23/06/2012

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

 

 DO POBRANIA: Formularz ofertowy (zał. nr 3 do SIWZ)

 

Warszawa, dnia 15.06.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1120/W/12/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, w związku z licznymi pytaniami do treści SIWZ, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Zamawiający informuje, iż w formularz ofertowym załączono do oferty błędnie przy „cenach netto” błędnie podano formułę: „z należnym podatkiem VAT w wysokości …%”.

 

Zamawiający poprawia błąd, poprzez wykreślenie słów „z należnym podatkiem VAT w wysokości …%” przy „cenach netto” w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Poprawiony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.


Warszawa, dnia 14.06.2012 r.

informacja numwe ZŻ/341/1118/W/12/ZP/AK

 

Oznaczenie postępowania: P21/05/2012

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

1. Czy Inwestor posiada archiwalną dokumentację techniczną?

Tak, Zamawiający posiada dokumentację projektową termomodernizacji tego obiektu

 

2.Proszę o podanie powierzchni użytkowej i kubatury budynku oraz powierzchni terenu.

Pz 580 m2

Pu 1200 m2

K 3000 m3

P terenu 2482 m2

 

3. Czy Zamawiający może udostępnić szkic, schemat przebudowy obiektu dla pokazania skali zakresu przebudowy/remontu?

Nie.

 

4. Czy teren na którym znajduje się inwestycja objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Nie.

 

5. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia terenu od strony podwórka, ogrodu?

Nie, Wykonawcy mogą odbyć wizję lokalną obiektu.

 

6. Jaki jest przewidywalny zakres przebudowy sieci wod - kan, co. wentylacji, technologii kuchni, elektrycznej domofonowej itp czy obejmuje cały budynek, czy tylko nową część? (Prosimy o podanie orientacyjnego, procentowego zakresu prac, gdzie 100% oznacza całkowitą wymianę instalacji)

Zakres przebudowy będzie wynikać z projektowanej funkcji pomieszczeń.

 

7. Jakie jest źródło ciepła budynku?

Istniejącym źródłem ociepla jest miejscowa kotłownia. Planowana jest zmiana źródła ciepła na paliwo gazowe – co wiąże się z zaprojektowaniem wewnętrznej linii zasilającej.

 

8. Czy budynek jest wpisany do ewidencji budynków zabytkowych?

Nie

 

9. W SIWZ, w zapisach dot. wykonania zadania widnieje zapis w pkt 2.3 Zmiany funkcjonalne i wyposażenie "adaptacja tarasów na piętrze od strony ogrodu na sypialnie, zadaszenie tarasu na parterze,  zabudowa wejścia głównego" w/w prace wymagają najprawdopodobniej włączenia do opracowań projektowych branży konstrukcyjnej lub przynajmniej ograniczenie  jej zakresu do wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

W wyniku wykonania zmian funkcji pomieszczeń mogą pojawić się zmiany konstrukcyjne, które wymagać będą opracowania branży konstrukcyjnej.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ) oraz postanowień wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

 

10. Proszę o określenie liczby nadzorów autorskich jaką trzeba przyjąć w przedmiotowym zamówieniu.

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych na podstawie opracowywanej dokumentacji w okresie 2013/2014. Zamawiający przewiduje cotygodniowe narady koordynacyjne, na których niewykluczona jest obecność nadzoru autorskiego. Okres realizacji robót budowanych zostanie określony po zatwierdzeniu zakresu zaproponowanych przez projektanta prac modernizacyjnych.

 

11. Czy Zamawiający zmieni nazwę zadania korzystając z ustawy Prawo budowlane, które nie przewiduje słowa „modernizacja” i „adaptacja”, gdyż należy sprecyzować, czy chodzi o przebudowę, rozbudowę, nadbudowę? Źle sprecyzowana nazwa zadania uniemożliwia ubieganie się i uzyskanie decyzji celu publicznego i pozwolenia na budowę.

Nie.

 

12. Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 

13. Czy uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wlicza się w termin wykonania przedmiotu umowy?

Nie.

 

14. Czy Zamawiający posiada plan miejscowy, decyzję celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję środowiskową? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej. Jeżeli nie, to czy Wykonawca powinien uzyskać decyzje we własnym zakresie.

Wykonawca obowiązany będzie uzyskać decyzje we własnym zakresie, zgodnie z treścią § 2 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

 

15. Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys z planu miejscowego lub inną mapę? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej

Nie.

 

16. Prosimy o podanie numerów wszystkich działek na których ma być realizowana inwestycja.

Dz. ew. nr 128, obręb 2-08-08

 

17. Czy egzemplarze projektu, poz. 4 egz Projektu budowlanego będącego załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, mogą być kopią?

Nie, wszystkie egzemplarze mają być przekazane w oryginale.

 

18. Czy teren lub budynku podlegają pod uzgodnienie konserwatora zabytków, a jeżeli tak, czy Zamawiający uzyskał takie warunku, zalecenia lub wytyczne? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Nie.

 

19. Czy Zamawiający posiada ważne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej, kanalizacji, sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, zjazdu na przedmiotową działkę? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Ewentualne zmiany istniejących warunków przyłączeniowych wynikające z opracowanego projektu wymagały będą uzyskania nowych warunków technicznych.

 

20. Czy należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie takiego przyłącza w ramach umowy przyłączeniowej z operatorem świadczącym usługi dla przedmiotowego obiektu?

Nie, obiekt jest już przyłączony do sieci telekomunikacyjnej.

 

21. Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy, gdyż brak jest zapisu o karach umownych za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Zamawiającego?

Nie.

 

22. Czy podczas prac projektowych konieczne będzie uzgadnianie naszego zakresu pracy (rozwiązań, detali) projektowych z innym biurem lub instytucją sporządzającą inną część projektu, które mogą mieć ze sobą połączenie?

Nie będzie takiej konieczności.

 

23. Czy Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia do inwentaryzacji tego samego dnia i z kim się należy kontaktować w sprawie uzgodnienia terminu inwentaryzacji?

Tak. Kontakt do Pani Kierownik placówki:

Aniela Grzywna 979990829 lub 22 863 85 88.

 

24. Czy Zamawiający ma wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych, standardy urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych w przedmiotowej inwestycji?

Rozwiązania techniczne, standardy urządzeń oraz materiały wykończeniowe zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.

 

25. Czy w wycenie należy uwzględnić konieczność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej?

Nie.

 

26. Czy w przypadku konieczności wycinki drzew Zamawiający uzyska wymaganą decyzję we własnym zakresie?

Tak

 

27. Czy Zamawiający posiada limit finansowy, którego wysokość kosztorysowa wszystkich robót nie może przekroczyć? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Zamawiający przekaże informację o limicie finansowym na realizację robót budowlanych po zawarciu umowy.

 

28. Czy Zamawiający będzie korzystał z dofinansowania ze środków unijnych? I czy w związku z tym będzie konieczne wykonanie jakiś wcześniejszych danych związanych bez pośrednio z tym dofinansowaniem. Proszę podać z jakiego programu będzie Zamawiający korzystał.

Nie.

 

29. Projektant zaleca wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Polskich Norm PN-B. Czy Zamawiający akceptuje powyższe zalecenie.

Tak

 

30. Czy Zamawiający ma szczegółowe wymagania lub swoje wzory do gwarancji ubezpieczeniowych w przypadku wniesienia wadium bądź należytego wykonania kontraktu?

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej – gwarancja ma spełniać wymagania określone w pkt 11.5 SIWZ oraz ma bezwarunkowo zabezpieczać prawa Zamawiającego określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej – gwarancja ma spełniać wymagania określone w pkt 19 SIWZ.

 

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, w związku z licznymi pytaniami do treści SIWZ, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1)      pkt. 1.1.3 załącznika nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje następujące brzmienie (zmiany zostały wytłuszczone):

1.1.3.    Projekty budowlano-wykonawcze wg koncepcji akceptowanej przez Zamawiającego:

-        zagospodarowania terenu i zieleni,

-        placu zabaw,

-        konstrukcji,

-        architektury,

-        instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

-        instalacji wentylacji mechanicznej,

-        centralnego ogrzewania

-        technologii kuchni

-        instalacji elektrycznej (gniazd i oświetlenia, zasilania urządzeń technologicznych, domofonowa, alarmowa, telefoniczna, informatyczna)

-        jak i inne niezbędne opracowania wynikające z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających z ekspertyz, opinii

uwzględniające zmiany i uzupełnienia wg zakresu robót remontowych – pkt. 2  opisu oraz opracowania niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu.

           Dokumentacja projektowa winna zawierać:  

-        opis techniczny,

-        charakterystyczne rzuty i przekroje,

-        elewacje,

-        charakterystyczne detale.

 

2)      w § 2 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) dodaje się ppkt „b1)”, o następującej treści:

b1) konstrukcji

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

 

 

więcej

P23/06/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa wyposażenia - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P23/06/2012

więcej

P15/04/2012 Informacja o wyniku postępowania ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

Oznaczenie postępowania P15/04/2012

więcej

P24/06/2012 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Oznaczenie postępowania P24/06/2012

więcej

P21/05/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

Oznaczenie postępowania: P21/05/2012

więcej

P25/06/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy wyposażenia uzupełniającego do placówek ZŻ

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2012

więcej

P26/06/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

Oznaczenie postępowania: P26/06/2012

więcej

P25/06/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy wyposażenia uzupełniającego do placówek ZŻ

Oznaczenie postępowania: P25/06/2012

więcej

P28/07/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania

 

Oznaczenie postępowania P28/07/2012

więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Roboty budowlane - zamówienie dodatkowe
więcej

P30/07/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P30/07/2012

więcej

P29/07/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

 

Oznaczenie postępowania P29/07/2012

więcej

P31/07/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P31/07/2012

więcej

P28/07/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy sprzętu informatycznego

 

Oznaczenie postępowania P28/07/2012

więcej

P30/07/2012 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DOSTAWY Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P30/07/2012

więcej

P32/08/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawa drobnego sprzętu kuchennego

 

Oznaczenie postępowania P32/08/2012

więcej

P31/07/2012 Informacja o wyniku postępowania: opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie – II procedura

Oznaczenie postępowania: P31/07/2012

więcej

P29/07/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

Oznaczenie postępowania: P29/07/2012

więcej

P33/08/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – III procedura

 

Oznaczenie postępowania P33/08/2012

więcej

P32/08/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Oznaczenie postępowania P32/08/2012

więcej

P34/08/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania P34/08/2012

więcej

P35/08/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: ROBOTY BUDOWLANE Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

Oznaczenie postępowania P35/08/2012

więcej

P33/08/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – III procedura

 

Oznaczenie postępowania P33/08/2012

więcej

P36/09/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2012

więcej

P34/08/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Oznaczenie postępowania P34/08/2012

więcej

P35/08/2012 ROBOTY BUDOWLANE: Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

Oznaczenie postępowania: P35/08/2012

więcej

P37/09/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa sprzętu AGD

 

Oznaczenie postępowania P37/09/2012

więcej

P38/09/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P38/09/2012

więcej

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umów
więcej

P53/09/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

 

Oznaczenie postępowania P52/09/2012

więcej

P36/09/2012 Informacja o wyniku postepowania: DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2012

więcej

P50/09/2012 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Oznaczenie postępowania: P50/09/2012

więcej

P54/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P54/10/2012

więcej

P53/09/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Oznaczenie postępowania P53/09/2012

więcej

P37/09/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa sprzętu AGD

Oznaczenie postępowania P37/09/2012

więcej

P55/10/2012 Ogłoszene o zamiarze zawarcia umowy USŁUGI Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

 

Oznaczenie postępowania: P55/10/2012

więcej

P56/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 

Oznaczenie postępowania P56/10/2010

więcej

P57/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P57/10/2012

więcej

P58/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - III procedura

 

Oznaczenie postępowania: P58/10/2012

więcej

P38/09/2012Unieważnienie postępowania DOSTAWY Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - II procedura

Oznaczenie postępowania: P38/09/2012

więcej

P35/08/2012 Informacja o wyniku postępowania ROBOTY BUDOWLANE: Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

Oznaczenie postępowania: P35/08/2012

więcej

P59/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postepowania P59/10/2012

więcej

P57/10/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P57/10/2012

więcej

P58/10/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USŁUGI Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - III procedura

Oznaczenie postępowania: P58/10/2012

więcej

P54/10/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

Oznaczenie postępowania: P54/10/2012

więcej

P60/10/2012 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 39 - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P60/10/2012

więcej

P62/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy jaj kurzych
Oznaczenie postępowania: P 62/10/2012
więcej

P63/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy mleka i przetworów mlecznych

 

Oznaczenie postępowania: P63/10/2012

więcej

P61/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy wody źródlanej

 

Oznaczenie postępowania P61/10/2012

więcej

P64/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy mięsa i wędlin

 

Oznaczenie postępowania P64/10/2012

więcej

P65/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy artykułów mrożonych

 

Oznaczenie postępowania P65/10/2012

więcej

P66/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - III procedura

 

Oznaczenie postępowania P66/10/2012

więcej

P60/10/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 39 - II proc

Oznaczenie postępowania P60/10/2012

 

więcej

P56/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 

Oznaczenie postepowania P56/10/2012

więcej

P63/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy mleka i przetworów mlecznych

 

Oznaczenie postępowania P63/10/2012

więcej

P67/11/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy artykułów spożywczych

 

Oznaczenie postępowania: P67/11/2012

więcej

P66/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw – III procedura

 

Oznaczenie postępowania: P66/10/2012

 

więcej

P65/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy artykułów mrożonych

 

Oznaczenie postępowania: P65/10/2012

więcej

Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania DOSTAWY Dostawy mięsa i wędlin

Oznaczenie postępowania P64/10/2012

więcej

P62/10/2012 Informacja o wyniku postepowania DOSTAWY Dostawy jaj kurzych

Oznaczenie postępowania: P62/10/2012

więcej

P61/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy wody źródlanej

Oznaczenie postępowania P61/10/2012

więcej

P69/11/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej

 

Oznaczenie postępowania P69/11/2012

więcej

P70/11/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego

 

Oznaczenie postępowania P70/11/2012

więcej

P67/11/2012 Wynik postepowania DOSTAWY Dostawy artykułów spożywczych

Oznaczenie postępowania P67/10/2012

więcej

P59/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżych warzyw i owoców

Oznaczenie postępowania P59/10/2012

więcej

P71/11/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P71/11/2012

więcej

P72/11/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy mięsa i wędlin - II procedira

 

Oznaczenie postępowania P72/11/2012

więcej

P68/11/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

 

Oznaczenie postępowania P68/11/2012

więcej

P73/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy artykułów spożywczych w zakresie dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P74/12/2012

więcej

P74/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa wyposażenia dydaktycznego (wraz z montażem)

 

Oznaczenie postępowania P74/12/2012

więcej

P74/12/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania DOSTAWY Dostawa wyposażenia dydaktycznego (wraz z montażem)

Oznaczenie postępowania: P74/12/2012

więcej

P68/11/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DOSTAWY Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

Oznaczenie postępowania: P68/11/2012

więcej

P75/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

 

Oznaczenie postępowania: P75/12/2012

więcej

P76/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa wyposażenia dydaktycznego (wraz z montażem) - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P76/12/2012

więcej

P70/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego

 

Oznaczenie postępowania P70/11/2012

więcej

P69/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej (bez podłączenia do instalacji sanitarnej)

Oznaczenie postępowania P69/11/2012

więcej

P77/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6

 

Oznaczenie postępowania P77/12/2012

więcej

P78/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

 

Oznaczenie postępowania P78/12/2012

więcej

P79/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi

 

Oznaczenie postępowania P79/12/2012

więcej

P80/12/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji c.o., instalacji wod-kan, w.c., inst. gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instal

 

Oznaczenie postępowania P80/12/2012

więcej

P76/12/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa wyposażenia dydaktycznego (wraz z montażem) - II procedura

Oznaczenie postępowania P76/12/2012

więcej

P77/12/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania DOSTAWY Dostawy lekkiego oleju opałowego

Oznaczenie postępowania: P77/12/2012

więcej

P84/12/2012 Ogłoszenie o zamowieniu DOSTAWY Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P84/12/2012

więcej

P01/01/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2013

więcej

P71/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P71/11/2012

więcej

P72/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy mięsa i wędlin - II procedura

Oznaczenie postępowania P72/11/2012

więcej

P73/12/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy artykułów spożywczych w zakresie dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) - II procedura

Oznaczenie postępowania P73/12/2012

 

więcej

P75/12/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa II procedura

Oznaczenie postępowania P75/12/2012

więcej

P78/12/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m

Oznaczenie postępowania: P78/12/2012

więcej

P79/12/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Obiór i wywóz odpadów

Oznaczenie postępowania: P79/12/2012

więcej

P80/12/2012 Informacja o wyniku postepowania USŁUGI Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a

Oznaczenie postępowania: P80/12/2012

więcej

P84/12/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

Oznaczenie postępowania P84/12/2012

więcej

P01/01/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania: P01/01/2013

więcej

P03/01/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 7 oraz w Oddziale Żłobka nr 7 pod nazwą Mini Żłobek - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P03/01/2013

więcej

P04/02/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowane i prowadzenie zajęć rytmiki w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P04/02/2013

więcej

P05/02/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy artykułów czystościowych

 

Oznaczenie postępowania: P05/02/2013

więcej

P03/01/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 7 oraz w Oddziale Żłobka nr 7 pod nazwą Mini Żłobek - II procedura

Oznaczenie postępowania: P03/01/2013

więcej

P04/02/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek

Oznaczenie postępowania: P04/02/2013

więcej

P05/02/2013 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy artykułów czystościowych

Oznaczenie postępowania P05/02/2013

więcej

P06/02/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

 

Oznaczenie postępowania: P06/02/2013

więcej

P08/03/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych

 

Oznaczenie postępowania P08/03/2013

więcej

P08/03/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania P08/03/2013

więcej

P10/09/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

 

Oznaczenie postępowania P10/03/2013

więcej

P09/03/2013 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P09/03/2013

więcej

P10/09/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

 

Oznaczenie postępowania P10/03/2013

 

więcej

P11/04/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania P11/04/2013

więcej

P11/04/2013 Unieważnienie postepowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania: P11/04/2013

więcej

P14/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania P14/05/2013

więcej

P13/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44

 

Oznaczenie postępowania P13/05/2013

więcej

P16/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych

 

Oznaczenie postępowania: P16/05/2013

więcej

P15/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P15/05/2013

więcej

P14/05/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

Oznaczenie postępowania: P14/05/2013

więcej

P17/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania P17/05/2013

więcej

P18/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont kuchni w Żłobku nr 31

Oznaczenie postępowania P18/05/2013

więcej

P16/05/2013 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych

Oznaczenie postępowania P16/05/2013

więcej

P19/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania P19/06/2013

W dniu 05.06.2013 r. dokonano modyfikacji w zakresie oznaczenia postępowania (z P18... na P19...)

więcej

P17/05/2013 Informacja o wyniku postępowania USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

Oznaczenie sprawy P17/05/2013

więcej

P20/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania P20/06/2013

więcej

P21/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P21/06/2013

więcej

P22/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

Oznaczenie postępowania P22/06/2013

więcej

P19/06/2013 Unieważnienie postepowania DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

Oznaczenie postępowania: P19/06/2013

więcej

P15/05/2013 Wynik postępowania Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P15/05/2013

 

więcej

P23/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P23/06/2013

więcej

P21/06/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P21/06/2013

więcej

P13/05/2013 Informacja o wyniku postępowani ROBOTY BUDOWLANE Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44

 

Oznaczenie postępowania P13/05/2013

więcej

P22/06/2013 ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

Oznaczenie postępowania P22/06/2013

więcej

P16/05/2013 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych

Oznaczenie postępowania P16/05/2013

więcej

P18/05/2013 Informacja o wyniku postępowania Roboty budowlane Remont kuchni w Żłobku nr 31

Oznaczenie postępowania P18/05/2013

więcej

Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

Oznaczenie postępowania P22/06/2013

więcej

P23/06/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P23/06/2013

więcej

P25/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2013

więcej

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż projekt "Mama i tata idą do pracy, a ja idę do żłobka..."

został zakończony z dniem 30 czerwca 2015r.


 W żłobku nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Ursusie realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6" współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku.  Jego łączna wartość to 2 113 896,20 zł, w tym dofinansowanie unijne  -  1 796 811,77 zł.

Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia miały dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w czterech grupach wiekowych odbywa się od 16 września 2013 r.

Do Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie ŻŁ 48.

W żłobku nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 (dawniej filia Żłobka nr 20 przy ul. Wilczej 27A)  w Śródmieściu realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75"  współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku.  Jego łączna wartość to 1 360 601,67 zł, w tym dofinansowanie unijne   -  1 156 511,42 zł.

Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia miały dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności będą brane pod uwagę dzieci, których rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w czterech grupach wiekowych odbywa się w dniach 24 – 31 października br. Do każdej grupy dziecięcej będzie przyjętych 1-3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z dysfunkcjami w rozwoju.

Do żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie.

W żłobku nr 49  przy ul. 6-tego Sierpnia 1/5 na Ursynowie realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia" współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt będzie trwał do 30 maja 2015 roku. Jego łączna wartość to 1 301 998,41 zł, w tym wartość dofinansowania: 1 106 689,65 zł.
Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności będą brane pod uwagę dzieci, których rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 roku życia w trzech grupach wiekowych odbywa się w dniach  3 - 14 luty 2014. 


Do żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie.

P25/06/2013 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2013

więcej

P26/07/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sanitar

 

Oznaczenie postępowania P26/07/2013

więcej

P27/07/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P27/07/2013

więcej

P28/07/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

 

Oznaczenie postępowania P28/07/2013

więcej

P22/06/2013 Informacja o wyniku postępowania ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6
Oznaczenie postępowania P22/06/2013
więcej

P30/08/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sanitar

 

Oznaczenie postępowania P30/08/2013

więcej

P26/07/2013 Unieważnienie postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sani

 

Oznaczenie postępowania P26/07/2013

więcej

P27/07/2013 Unieważnienie postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P27/07/2013

więcej

P31/08/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P31/08/2013

więcej

P32/08/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

 

Oznaczenie postępowania P32/08/2013

więcej

P28/07/2013 Unieważnienie postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

 

Oznaczenie postępowania P28/07/2013

więcej

P30/08/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego - Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sanitarnej i elektrycznej
Oznaczenie sprawy P30/08/2013
więcej

P31/08/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego - Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Oznaczenie sprawy P31/08/2013
więcej

P32/08/2013 Informacja o wyniku postepowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Oznaczenie sprawy P32/08/2013
więcej

P35/09/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych

 

Oznaczenie postępowania P35/09/2013

więcej

P36/09/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2013

więcej

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umów
więcej

P49/09/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P 49 09 2013

więcej

P36/09/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2013

więcej

P25/06/2013 WYNIK POSTĘPOWANIA: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2013

więcej

P51/10/2013 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

 

Oznaczenie postepowania P51/10/2013

więcej

P35/09/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P35/09/2013

więcej

P24/06/2013 Wynik postępowania ROBOTY BUDOWLANE Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

 

Oznaczenie postępowania P24/06/2013

więcej

Rozeznanie rynku
więcej

P52/10/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P52/10/2013

więcej

P49/09/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki
Oznaczenie postępowania P49/09/2013
więcej

P55/10/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie d

 

Oznaczenie postępowania P55/10/2013

więcej

Rozeznanie rynku
więcej

P52/10/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki
Oznaczenie postępowania: P52/10/2013
więcej

P56/10/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P56/10/2013

więcej

P55/10/2013 Wynik postępowania USŁUGI Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobny
Oznaczenie postępowania: P55/10/2013
więcej

P59/10/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postępowania P59/10/2013

więcej

P60/10/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P60/10/2013

 


 

więcej

P56/10/2013 Wynik postępowania DOSTAWY Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P56/10/2013

więcej

P61/11/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P61/11/2013

więcej

P65/11/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P65/11/2013

więcej

P66/11/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P66/11/2013

więcej

P67/11/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy wody źródlanej wraz z serwisem urządzeń dozujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P67/11/2013

więcej

P66/11/2013 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P66/11/2013

więcej

P65/11/2013 Wynik postępowania Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
Oznaczenie postępowania P65/11/2013
więcej

P70/11/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P70/11/2013

więcej

P68/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu AGD - III proce

 

Oznaczenie postępowania P68/12/2013

więcej

P71/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P71/12/2013

więcej

P69/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P69/12/2013

więcej

P61/11/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P61/11/2013

więcej

P72/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura

 

Oznaczenie postępowania P72/12/2013

więcej

P73/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P73/12/2013

więcej

P74/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P74/12/2013

więcej

P75/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P75/12/2013

więcej

P76/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych

 

Oznaczenie postępowania P76/12/2013

więcej

P77/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P77/12/2013

więcej

P78/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P78/12/2013

więcej

P71/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy świeżo wypiekanego pieczywado placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P73/12/2013

więcej

P72/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura

 

Oznaczenie postępowania P72/12/2013

więcej

P67/11/2013 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy wody źródlanej wraz z serwisem urządzeń dozujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P67/11/2013

więcej

P68/12/2013 Informacja o wyniku postępowania dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu AGD -

 

Oznaczenie postępowania P68/12/2013

więcej

P69/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P69/12/2013

więcej

P74/12/2013 Wynik postępowania monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P74/12/2013

więcej

P73/12/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowanmia P73/12/2013

więcej

P70/12/2013 Infomacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P70/12/2013

więcej

P59/10/2013 Informacja o wyniku posrępowania Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postępowania P59/10/2013

więcej

P78/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P78/12/2013

więcej

P81/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura

 

Oznaczenie postępowania P81/12/2013

więcej

P01/01/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2014

więcej

P60/10/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania

więcej

P77/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu

 

Oznaczenie postępowania P77/12/2013

więcej

P76/12/2013 Informacja o wyniku postępowania wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także

 

Oznaczenie postępowania P76/12/2013

więcej

P75/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P75/12/2013

więcej

P02/01/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących

 

Oznaczenie postępowania P02/01/2014

więcej

P03/01/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P03/01/2014

więcej

P04/01/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postepowania P04/01/2014

więcej

P81/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura

 

Oznaczenie postępowania P81/12/2013

więcej

P03/01/2014 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P03/01/201

więcej

P01/01/2014 Informacja o wyniku postępowania Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2014

więcej

P05/01/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Oznaczenie postępowania P05/01/2014

więcej

P04/01/2014 Unieważnienie postępowania Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P04/01/2014

więcej

P06/01/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P06/01/2014

więcej

P02/01/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących


 

Oznaczenie postępowania P02/01/2014

więcej

P06/01/2014 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P06/01/2014

więcej

P10/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania P 10 03 2014

więcej

P11/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 49

 

Oznaczenie postępowania P11/03/2014

więcej

P09/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P09/03/2014

więcej

P13/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w Żłobku nr 49

 

Oznaczenie postępowania P13/03/2014

więcej

P14/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini ż

 

Oznaczenie postępowania P14/03/2014

więcej

P10/03/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania P10/03/2014

więcej

P15/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

 

Oznaczenie postępowania P15/03/2014

więcej

P14/03/2014 Informacja o wyniku postępowania w części nr 2 - USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul.

 

Oznaczenie postępowania P14/03/2014

więcej

P16/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

 

Oznaczenie postępowania P16/03/2014

więcej

P11/03/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 49

 

Oznaczenie postępowania P11/03/2014

więcej

P09/03/2014 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P09/03/2014

więcej

P13/03/2014 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w Żłobku nr 49

Oznaczenie postępowania P13/03/2014

więcej

P15/03/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżych owoców sezonowych

Oznaczenie postępowania P15/03/2014

więcej

P14/03/2014 Informacja o wyniku postępowania w części nr 1 - USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul.

Oznaczenie postępowania P14/03/2014

więcej

P16/03/2014 Unieważnienie postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

Oznaczenie postępowania P16/03/2014

więcej

P17/04/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P17/04/2014

więcej

P18/04/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

Oznaczenie postępowania P18/04/2014

więcej

P17/04/2014 Informacja o wyniku postępowania: DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P17/04/2014

więcej

P18/04/2014 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

Oznaczenie postępowania P18/04/2014

więcej

P24/05/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

Oznaczenie postępowania P24/05/2014

więcej

P24/05/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

Oznaczenie postępowania: P24/05/2014

więcej

P26/07/2014 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie
Oznaczenie postępowania: P26/07/2014
więcej

P24/05/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6
Oznaczenie postępowania P24/05/2014
więcej

P27/07/2014 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

Oznaczenie postępowania P27/07/2014

więcej

P26/07/2014 Wkonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie

Oznaczenie postępowania P26/07/2014

więcej

P27/07/2014 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie

Oznaczenie postępowania P27/07/2014

więcej

P28/08/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P28/08/2014

więcej

P30/08/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a

Oznaczenie postępowania P30/08/2014

więcej

P31/08/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

Oznaczenie postępowania P31/08/2014

więcej

P28/08/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: P28/08/2014

więcej

P32/08/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P32/08/2014

więcej

P32/08/2014 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P32/08/2014

więcej

P35/09/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postepowania P35/09/2014

więcej

P48/09/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P48/09/2014

więcej

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umów - Usługi
więcej

P35/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek

Oznaczenie postępowania P35/09/2014

więcej

P48/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P48/09/2014

więcej

P49/09/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun

Oznaczenie postępowania P49/09/2014

więcej

P50/09/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 36

Oznaczenie postępowania P50/09/2014

więcej

P51/10/2014 DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P51/10/2014

więcej

P26/07/2014 Informacja o wyniku postępowania - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Oznaczenie postępowania P26/07/2014

więcej

P52/10/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P52/10/2014

więcej

P27/07/2014 Informacja o wyniku postępowania: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

Oznaczenie postępowania P27/07/2014

więcej

P53/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Oznaczenie postępowania P53/10/2014

więcej

P54/10/2014 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P54/10/2014

więcej

Profil Nabywcy - 2014
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2014

 

Oznaczenie sprawy - Nazwa zamówienia

 

więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2014
więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2014

Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące rozeznania rynku, celem ustalenia wartości szacunkowych zamówień, które będą prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Informacje umieszczane na niniejszej stronie nie stawią zobowiązania do zawarcia umowy.

więcej

P55/10/2014 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P55/10/2014

więcej

P57/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniuWykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych

Oznaczenie postępowania P57/10/2014

więcej

P58/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka
Oznaczenie postępowania: P58/10/2014
więcej

P56/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania P56/10/2014

więcej

P59/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P59/10/2014

więcej

P62/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

Oznaczenie postępowania P62/11/2014

więcej

P61/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka - III procedura

Oznaczenie postępowania: P61/11/2014

więcej

P64/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania: P64/11/2014

więcej

P63/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych

Oznaczenie postępowania P63/11/2014

więcej

P67/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura, w zakresie: Część nr 1) Dos

Oznaczenie postępowania P67/11/2014

więcej

P65/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P65/11/2014

więcej

P60/10/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnej placówce Zespołu Żłobków m.st. War

Oznaczenie postępowania P60/10/2014

więcej

P66/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania: P66/11/2014
więcej

P70/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P70/11/2014

więcej

P71/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P71/11/2014

więcej

P69/11/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

Oznaczenie postępowania P69/11/2014

więcej

P72/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania P72/11/2014

więcej

P73/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych - II procedura

Oznaczenie postępowania P73/11/2014

więcej

P74/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w styczniu 2015 r.

 

Oznaczenie postępowania P74/12/2014

więcej

P75/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P75/12/2014

więcej

P76/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P76/12/2014

więcej

P68/11/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

 

Oznaczenie postępowania P68/11/2014

więcej

P77/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P77/12/2014

więcej

P79/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnyc

 

Oznaczenie postępowania P79/12/2014

więcej

P80/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P80/12/2014

więcej

Informacja dla Rodziców dotycząca Dziennego opiekuna.
więcej

Zasady rekrutacji do Dziennego opiekuna.
więcej

P82/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P82/12/2014

więcej

P81/12/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P81/12/2014

więcej

P01/01/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 52

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2015

więcej

P02/01/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

Oznaczenie postępowania P02/01/2015

więcej

P78/12/2014 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą urządzeń

 

Oznaczenie postępowania P78/12/2014

więcej

P03/01/2015 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P03/01/2015

więcej

P04/01/2015 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P04/01/2015

więcej

Profil Nabywcy - 2015Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2015
więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2015
więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2015

Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące rozeznania rynku, celem ustalenia wartości szacunkowych zamówień, które będą prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Informacje umieszczane na niniejszej stronie nie stawią zobowiązania do zawarcia umowy.

więcej

P05/01/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - IV procedura

 

Oznaczenie postępowania P05/01/2015

więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 14.000 euro) - 2013

Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące rozeznania rynku, celem ustalenia wartości szacunkowych zamówień, które będą prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Informacje umieszczane na niniejszej stronie nie stawią zobowiązania do zawarcia umowy.

więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 14.000 euro (zapytania ofertowe) - 2013
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 14.000 euro - 2013

 

Oznaczenie postępowania - Nazwa

więcej

Profil Nabywcy - 2013Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 14.000 euro) - 2012

Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące rozeznania rynku, celem ustalenia wartości szacunkowych zamówień, które będą prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Informacje umieszczane na niniejszej stronie nie stawią zobowiązania do zawarcia umowy.

więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 14.000 euro (zapytania ofertowe) - 2012
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 14.000 euro - 2012

 

Oznaczenie postępowania - nazwa

więcej

Profil Nabywcy - 2012P06/02/2015 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P06/02/2015

więcej

P07/04/2015 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P07/04/2015

więcej

P08/05/2015 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P08/05/2015

więcej

P09/05/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie

Oznaczenie postępowania P09/05/2015

więcej

P10/05/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

 

Oznaczenie postępowania: P10/05/2015 

więcej

P11/06/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P11/06/2015

więcej

P12/07/2015 Dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego do punktów dziennego opiekuna

 

Oznaczenie postępowania P12/07/2015

więcej

P13/07/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 w Warszawie..

 

Oznaczenie postępowania P13/07/2015

więcej

P14/07/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz punktów dziennego opiekuna - w podziale na części

 

Oznaczenie postępowania P14/07/2015

więcej

P19/09/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie w zakresie wykonania placu zabaw i ciągów pieszych

 

Oznaczenie postępowania P19/09/2015

więcej

P18/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P18/09/2015

więcej

P20/09/2015 Wykonanie, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P20/09/2015

więcej

P15/08/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remont

 

Oznaczenie postępowania P15/08/2015

więcej

P16/08/2015 Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupe

 

Oznaczenie postępowania P16/08/2015

więcej

P21/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura.

 

Oznaczenie postępowania

więcej

P17/09/2015 Świadczenie kompleksowej usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P17/09/2015

więcej

P22/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

 

Oznaczenie postępowania P22/09/2015

więcej

P23/10/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P23/10/2015

więcej

P24/10/2015 Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P24/10/2015

więcej

P25/10/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - IV procedura

 

Oznaczenie postępowania P25/10/2015

więcej

P26/10/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - V procedura.

 

Oznaczenie postępowania P26/10/2015

więcej

P28/10/2015 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna

 

Oznaczenie postępowania P28/10/2015

więcej

P27/10/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P27/10/2015

więcej

P29/11/2015 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P29/11/2015

więcej

P31/11/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobku nr 38
Oznaczenie postępowania P31/11/2015
więcej

P32/11/2015 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P32/11/2015

więcej

P30/11/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remont

 

Oznaczenie postępowania P30/11/2015

więcej

P34/11/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobku nr 3

 

Oznaczenie postępowania P34/11/2015

więcej

P33/11/2015 Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P33/11/2015

więcej

P35/11/2015 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P35/11/2015

więcej

P36/12/2015 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P36/12/2015

więcej

P37/12/2015 Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P37/12/2015

więcej

P38/12/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P38/12/2015

więcej

P39/12/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych i

 

Oznaczenie postępowania P39/12/2015

więcej

P40/12/2015 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P40/12/2015

więcej

P41/12/2015 Dostawy profesjonalnych płynów do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postepowania P41/12/2015

więcej

P43/12/2015 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postepowania P43/12/2015

więcej

P44/12/2015 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz w lokalach, w których opiekę sprawuje dzienny opiekun.

 

Oznaczenie postępowania P44/12/2015

więcej

P42/12/215 Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupeł
Oznaczenie postępowania P42/12/2015
więcej

Profil nabywcy - 2016Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2016
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2016

 

więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2016

Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące rozeznania rynku, celem ustalenia wartości szacunkowych zamówień, które będą prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Informacje umieszczane na niniejszej stronie nie stawią zobowiązania do zawarcia umowy

 

więcej

P01/01/2016 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2016

więcej

P02/02/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

 

Oznaczenie postępowania: P02/02/2016

więcej

P03/03/2016 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P03/03/2016

więcej

P04/04/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 54.

 

Oznaczenie postępowania P04/04/2016

więcej

P05/04/2016 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P05/04/2016

więcej

P06/05/2016 Opracowanie dokumentacji aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w Żłobku Integracyjnym Nr 50

 

Oznaczenie postępowania P06/05/2016

więcej

P07/06/2016 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania P07/06/2016

więcej

P08/06/2016 Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w Żłobku Integracyjnym Nr 50

 

Oznaczenie postępowania P08/06/2016

więcej

P09/06/2016 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107

 

Oznaczenie postępowania P09/06/2016

więcej

P10/07/2016 Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w Żłobku Integracyjnym Nr 50 - III procedura.

 

Oznaczenie postępowania P10/07/2016

więcej

P11/07/2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

Oznaczenie postępowania P11/07/2016
więcej

P12/09/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw

 

Oznaczenie postępowania: P12/09/2016

więcej

P14/09/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P14/09/2016

więcej

P13/09/2016 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P13/09/2016

więcej

P15/10/2016 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P15/10/2016

więcej

P16/10/2016 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P16/10/2016

więcej

P17/10/2016 Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P17/10/2016

więcej

P18/10/2016 Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P18/10/2016

więcej

P19/11/2016 Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P19/11/2016

więcej

P20/11/2016 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P20/11/2016

więcej

P27/11/2016 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania: P27/11/2016
więcej

P29/11/2016 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P29/11/2016

więcej

P28/11/2016 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P28/11/2016

więcej

P31/11/2016 Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P31/11/2016

więcej

P30/11/2016 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P30/11/2016

więcej

P23/11/2016 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P23/11/2016

więcej

P21/11/2016 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowy

 

Oznaczenie postępowania P21/11/2016

więcej

P32/12/2016 Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P32/12/2016

więcej

P22/11/2016 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P22/11/2016

więcej

Profil nabywcy - 2017

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2017 roku

więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2017
więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2017
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2017
więcej

P33/12/2016 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

 

Oznaczenie postępowania P33/12/2016

więcej

P01/01/2017 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P01/01/2017

więcej

P24/11/2016 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Oznaczenie postępowania: P24/11/2016

więcej

P04/03/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w Żłobku nr 55

 

Oznaczenie postępowania: P04/03/2017

więcej

P03/03/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P03/03/2017

więcej

P05/04/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P05/04/2017

więcej

P02/03/2017 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P02/03/2017

więcej

P26/11/2016 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 53

 

Oznaczenie postępowania P26/11/2016

więcej

P25/11/2016 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P25/11/2016

więcej

P06/05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

 

Oznaczenie postępowania P06/05/2017

więcej

P07/05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania: P07/05/2017
więcej

P08/06/2017 Dostawa artykułów szkolnych (artykułów do prowadzenia zajęć z dziećmi) do Żłobka nr 55 oraz do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania P08/06/2017
więcej

PROJEKT Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica
więcej

P09/06/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
więcej

P10/06/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
Oznaczenie postępowania: P10/06/2017
więcej

P11/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura
Oznaczenie postępowania P11/07/2017
więcej

P12/07/2017 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1
Oznaczenie postępowania: P12/07/2017
więcej

P13/07/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania: P13/07/2017
więcej

P14/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na części
Oznaczenie postępowania P14/07/2017
więcej

P15/07/2014 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz piankowych klocków do nauki i zabawy do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części
Oznaczenie postępowania P15/07/2017
więcej

P16/08/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A na potrzeby projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskieg
Oznaczenie postępowania P16/08/2017
więcej

P17/08/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 1 i punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części
Oznaczenie postępowania P17/08/2017
więcej

P18/09/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części
Oznaczenie postępowania P18/09/2017
więcej

P19/09/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania: P19/09/2017
więcej

P20/09/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – II procedura
Oznaczenie postępowania: P20/09/2017
więcej

Profil nabywcy - 2018
więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2018
więcej

P22/10/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P22/10/2017
więcej

P21/10/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – III procedura
Oznaczenie postępowania P21/10/2017
więcej

P23/10/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P23/10/2017
więcej

P24/10/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – IV procedura
Oznaczenie postępowania P24/10/2017
więcej

P25/10/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P25/10/2017
więcej

P26/11/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania: P26/11/2017
więcej

P27/11/2017 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P27/11/2017
więcej

P28/11/2017 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P28/11/2017
więcej

P29/11/2017 Dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P29/11/2017
więcej

P35/12/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P35/12/2017
więcej

P36/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)
Oznaczenie postępowania P36/12/2017
więcej

P37/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (luty - grudzień 2018)
Oznaczenie postępowania P37/12/2017
więcej

P39/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)
Oznaczenie postępowania P39/12/2017
więcej

P40/12/2017 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P40/12/2017
więcej

P33A/11/2017 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazow
Oznaczenie postępowania P33A/11/2017
więcej

P41/12/2017 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowy
Oznaczenie postępowania P41/12/2017
więcej

P34/12/2017 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P34/12/2017
więcej

ZŻ-ZP.26.2.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.3.18.AKS Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.3.18.AKS
więcej

P30/11/2017 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobkach nr 56, 58, 58
Oznaczenie postępowania P30/11/2017
więcej

P31/11/2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania P31/11/2017
więcej

P33/11/2017 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót
Oznaczenie postępowania P33/11/2017
więcej

ZŻ-ZP.26.5.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.6.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (żłobków oraz Biura)
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.6.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.7.18.AKS Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.18.AKS
więcej

P38/12/2018 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót
Oznaczenie postępowania P38/12/2017
więcej

ZŻ-ZP.26.8.18.AKS Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.18.AKS
więcej

P42/12/2017 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy
Oznaczenie postępowania P42/12/2017
więcej

P43/12/2018 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót
Oznaczenie postępowania P43/12/2018
więcej

P44/12/2018 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazow
Oznaczenie postępowania P44/12/2018
więcej

P45/12/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w: 2 grupach w Mini Żłobku – Oddziale Żłobka nr 36 Pl. Światowida 3
Oznaczenie postępowania P45/12/2017
więcej

ZŻ-ZP.26.1.18.AKS Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.1.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.4.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 61
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.4.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.10.18.AKS Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.9.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opi
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.11.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.11.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.12.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.18.AKS
więcej

P32/11/2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 53 oraz Mini Żłobka – Oddziału Żłobka nr 53
Oznaczenie postępowania P32/11/2017
więcej

ZŻ-ZP.26.15.18.AKS Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.15.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.16.18.AKS Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie - II procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.16.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.13.18.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielo
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.14.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.18.AKS
więcej

Profil nabywcy - 2019
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2019
więcej

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
więcej

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
więcej

ZŻ-ZP.26.17.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Obrońców Tobruku 9
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.17.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.19.18.AKS Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części
oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.19.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.18.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.22.18.AKS Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.22.18.AKS
więcej

ZZ.ZP.26.23.18.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej

ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.20.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.26.18 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.18
więcej

ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.18
więcej

ZŻ-ZP.26.21.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Trakt Lubelski 89
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.21.18.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.28.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -III procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.28.18
więcej

ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.29.18
więcej

ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.30.18
więcej

ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.18
więcej

ZŻ-ZP.26.33.18 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.18
więcej

ZŻ-ZP.26.34.18 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.18
więcej

ZŻ-ZP.26.35.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.18
więcej

ZŻ-ZP.26.37.18 Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.18
więcej

Postępowanie testowe nr 1 prowadzone w formie elektronicznej

Link do postępowania testowego:

https://miniportal-test.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=e883f76a-bd6b-42ef-8517-ff262f90a656

więcej

ZŻ-ZP.26.31.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gaz
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.18
więcej

ZŻ-ZP.26.42.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gaz
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.42.18
więcej

ZŻ-ZP.26.43.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego - III procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.43.18
więcej

ZŻ-ZP.26.44.18 Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.44.18
więcej

ZŻ-ZP.26.45.18 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.45.18
więcej

ZŻ-ZP.26.1.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.1.19
więcej

ZŻ-ZP.26.2.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.19
więcej

ZŻ-ZP.26.3.19 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych)
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.3.19
więcej

ZŻ-ZP.26.36.18 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Lwa Tołstoja 2
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.18
więcej

ZŻ-ZP.26.27.18 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.27.18
więcej

ZŻ-ZP.26.6.19 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.6.19
więcej

ZŻ-ZP.26.4.19 Dostawa artykułów biurowych do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.2.19
więcej

ZŻ-ZP.26.40.18 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.40.18
więcej

ZŻ-ZP.26.7.19 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.7.19
więcej

ZŻ-ZP.26.8.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.8.19
więcej

ZŻ-ZP.26.9.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.9.19
więcej

ZŻ-ZP.26.10.19 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.10.19
więcej

ZŻ-ZP.26.11.19 Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.11.19
więcej

ZŻ-ZP.26.12.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.12.19
więcej

ZŻ-ZP.26.5.19 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.19
więcej

ZŻ-ZP.26.13.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” - II procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.13.19
więcej

ZŻ-ZP.26.14.19 Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.19
więcej

ZŻ-ZP.26.15.19 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.15.19
więcej

ZŻ-ZP.26.16.19 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - II procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.16.19
więcej

ZŻ-ZP.26.17.19 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - III procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.17.19
więcej

ZŻ-ZP.26.19.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.22.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.19.22.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.20.19 Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.20.19
więcej

ZŻ-ZP.26.18.19.AKS Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.18.19.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.23.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.23.19.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.21.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazow
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.21.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.41.18 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 53 oraz Mini Żłobka – Oddziału Żłobka nr 53
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.41.18
więcej

ZŻ-ZP.26.25.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjneg
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.25.19.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.24.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.24.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.26.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - IV procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.26.19.KS
więcej

Profil nabywcy - 2020
więcej

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2020Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 30.000 euro) - 2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.29.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.28.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.28.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.19.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.34.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.19.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.31.19.KS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.35.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.35.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.26.36.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.36.19.KS
więcej

ZŻ-ZP.23.30.19.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielo
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.23.30.19.AKS
więcej

ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.19.AKS
więcej

Archiwum ofert

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2020 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.